Gyógypedagógus szakvizsga

Avatar
Fodor Zoltán
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Hozzászólások: 497
Csatlakozott: 2008.02.26. 18:44
Kapcsolat:

Gyógypedagógus szakvizsga

Hozzászólás Szerző: Fodor Zoltán »

1. A SZAKIRÁNY MEGNEVEZÉSE

Gyógypedagógus szakvizsga

(A Szakirányú továbbképzések 2008. c. kiadványban Pedagógus szakvizsgaként található)

2. KÉPZÉSI PROGRAM

A gyógypedagógus szakvizsgát nyújtó képzésben való részvétel előfeltétele a bármely szakon vagy képzési szinten megszerzett gyógypedagógus végzettség vagy olyan szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél, melynek létesítője és indítója a gyógypedagógiai főiskolai kar.

Azon gyógypedagógusok/pedagógusok számára ajánlott, akik nyitottak új ismeretek megszerzésére, munkájukban alkotó módon kívánják alkalmazni a tudomány és a gyakorlat legújabb eredményeit. Képesek a rendszeres tanulásra, az önfejlesztésre, igénylik a közvetlen eszmecserét és a jó gyakorlatok megbeszélésének és megismerésének alkalmait. A képzésben választható tanulmányi irányok megismerésével növelni kívánják munkavállalói mobilitásukat.

A pedagógus szakvizsgát szerzett gyógypedagógus/pedagógus tevékenységét pedagógus/gyógypedagógus munkakörben, a közoktatási, gyermekvédelmi, szociális illetve egészségügyi és rehabilitációs ellátó- és intézményrendszerben, annak bármely területén és intézménytípusában az alapvégzettségének megfelelő foglalkoztatási körben végzi.

3. A KÉPZÉS FELVÉTELI FELTÉTELE

Gyógypedagógia szakos alapképzésben szerzett oklevél (BA szintű végzettség és szakképzettség bármely szakirányon);

Gyógypedagógiai tanár és/vagy terapeuta képzésben szerzett oklevél;

Egyetemi szintű okleveles gyógypedagógus;

A gyógypedagógiai főiskolai karon szerzett újabb szakképzettséget igazoló oklevél

Legalább 3 éves szakmai gyakorlat a közoktatás, felnőttoktatás vagy habilitációs-rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó bármely ágazati területen.

4. A VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

Szakvizsgázott pedagógus (pedagógus felsőfokú végzettség esetén).

A pedagógus szakvizsga követelményeinek eleget tett (nem pedagógus felsőfokú végzettség esetén).

5. KÉPZÉSI CÉL, ELSAJÁTÍTANDÓ SZAKMAI KOMPETENCIÁK

5.1.A képzés célja

A szakvizsgázott gyógypedagógus/pedagógus tudása bővüljön a tevékenysége ellátásához szükséges, legújabb tudományos kutatásokon alapuló elméleti ismeretekkel és korszerű pedagógiai gyakorlattal. A gyógypedagógus legyen alkalmas a képzésben választott modul szerint való kompetenciák magas szintű elsajátítására és adaptív alkalmazására.

5.2.A képzés felépítése

Az első két félévben valamennyi hallgató részére a kötelezően oktatott tanulmányterületen: Közigazgatási vezetési ismeretek; Minőségirányítás a pedagógiai szolgáltatásban; A nevelési-oktatási intézmény szervezetének működése; A különleges gondozást igénylők nevelése-oktatása; A pedagógus a közoktatásban, a fogyatékosok ellátásában című tárgyak kerülnek oktatásra.

A harmadik és negyedik félévben közös alapozó képzési sávban: A fogyatékosok integrációjának elvei és modelljei, Szakdolgozat készítése.

Specializálódási lehetőségek a képzés harmadik és negyedik félévében:

- Gyógypedagógiai szakismeret és gyakorlat megújítása választott modul: Ismeretek a gyógypedagógus képzés tartalmi átalakulásáról; Felnőttek rehabilitációjának ismeretei; A gyógypedagógiai kompetencia változása a pedagógiai szolgáltatásban.

- Gyógypedagógiai szakértő, gyógypedagógiai gyakorlatvezető, vezetőtanár választott modul: A gyakorlatvezetés, vezetőtanári munka pedagógiája; Szakértői munka a gyógypedagógiában; A szakértői munka minőségbiztosítása, szervezetfejlesztés.

6. KÉPZÉSI IDŐ

Gyógypedagógus végzettségűek számára 4 félév

Szakirányú továbbképzésen szerzett szakképzettség esetén 2 félév

7. ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK


A féléveket a kredit rendszerű tanterv szerint gyakorlati jegy, kollokvium zárja. A szakképzettség megszerzésének feltétele 2 féléves képzésen a záróvizsga sikeres teljesítése, 4 féléves képzésen a szakdolgozat sikeres megvédése és a záróvizsga sikeres teljesítése.

8. ÖSSZEGYŰJTENDŐ KREDIT PONTOK SZÁMA

Kötelezően oktatott tanulmányterületen: 60 pont

Választás szerint oktatott tanulmányterületen: 16 pont

Specializálódástól függően:

- Gyógypedagógiai szakismeret és gyakorlat megújítása választott modulon: 28 pont

- Gyógypedagógiai szakértő, gyógypedagógiai gyakorlatvezető, vezetőtanár modulon: 28 pont

Szakdolgozat kredit értéke: 16 pont

2 féléves képzésen összesen: 60 kredit pont

4 féléves képzésen összesen: 120 kredit pont

9. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A foglalkozások gyakorisága, várható időbeosztása

A képzés - az ünnepek kivételével –szombati napokon, a szorgalmi időszakban 9-17 óráig tart. Az utolsó félévben előre egyeztetett beosztás szerint kötelező gyakorlatokon kell részt venni (hétköznap). Valamint e félév – a témavezetővel történő egyéni konzultációk alapján – a záródolgozat megírására is szolgál.

Mikor indul a képzés?

Tanévenként keresztféléves képzési formában, először a 2008. tavaszi szemeszterben

Az egy félévre megállapított tandíj összege

A 2007/2008. tanév 2. félévében felvételt nyert hallgatók számára a félévi költségtérítés várhatóan 120.000 Ft/félév, mely a további félévekben az előző évi inflációs ráta mértékével nőhet.

A jelentkezési határidő

2008. január 10.
Jelentkezési lap letölthető itt.
Válasz küldése