Mit tehetek?

Ha máshol nem, hát itt meg lehet kérdezni
Avatar
netmama

Mit tehetek?

Hozzászólás Szerző: netmama » 2014.06.30. 15:43

Péter fiam SNI-A-s ötödikes kora óta. Fel volt mentve az idegennyelv tanulása alól, a magyar helyesírás osztályzása alól, matematikából egyéni értékelés volt javasolva, és minden tantárgyból a szóbeli számonkérés.
Amikor középiskolás lett, speciális szakiskolába írattuk cukrász szakmára. A bizottság által kijelölt iskolája is ez az iskola. Nem is volt gondunk az idei tanévig.(Most 11.-es.) Figyelembe vették az idegenníelvi fölmentését, de most nem hajlandóak felmentést adni.
Megnéztem a 2011. évi CLXXXVIII. szakképzésről szóló törvényt, amelyben viszont benne van, hogy az SNI-s tanulók a szakértői bizottság javaslata alapján, még szakmunkásvizsgán is megkaphatják a nyelvi felmentést.
Nem tudom, hogy jól értelmeztem-e a törvényt. Ha igen, akkor tanácsot kérnék, hogyan érvényesíthetném a felmentést. Az idei évben pótvizsgára buktatták angolból.
Pedagógusként nagyon jól tudom, hogy ezeknek a gyerekeknek milyen nehéz egy idegennyelvet megtanulni, amikor még a magyar helyesírással is gondjuk van.
Mit tehetek? Kérem tanácsukat, segítségüket!

Avatar
hogabi
Moderátor
Moderátor
Hozzászólások: 1423
Csatlakozott: 2008.02.27. 10:23
Tartózkodási hely: Vöröstó
Kapcsolat:

Re: Mit tehetek?

Hozzászólás Szerző: hogabi » 2014.06.30. 19:43

Szia Netmama!

Igen jár a felmentés, középiskolában fejlesztek és biztosan tudom.

A 2012. szeptember 1-től hatályos nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók vonatkozásában az ezen törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben, továbbá a jelenleg még hatályos, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben meghatározottak az irányadók. Az Nkt. által bevezetett fogalomhasználat értelmében a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló fogalmán belül különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanulónak minősül a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló. Az értelmező rendelkezések szerint sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Az átmeneti rendelkezések értelmében az Nkt. 96. § (9) bekezdése szerint, ha a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló szakértői véleményében a sajátos nevelési igényt a köznevelésről szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint megállapított
a) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége
alapozza meg, azon a gyermek, a tanuló következő felülvizsgálatáig, de legkésőbb 2015. szeptember 1-ig az egyéb pszichés fejlődési zavart (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavart) is érteni kell.

A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. Ennek megfelelően az értékelés, minősítés alóli mentesítés is a szakértői bizottság véleménye alapján történik.

Az Nkt. 56. § (1) bekezdése szerint a tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti
a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő,
b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.
(2) Az érettségi vizsgán az (1) bekezdés b) pont szerinti tantárgyak helyett a tanuló – a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – másik tantárgyat választhat.

Ezen kívül továbbá az Nkt. 51. § (5) bekezdése rögzíti a sajátos nevelési igényű tanuló részére a felvételi vizsga vonatkozásában biztosítandó egyéb kedvezményeket, miszerint a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán indokolt esetben biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli vagy szóbeli felmérésen biztosítani kell az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell az adottságaihoz.
Az érintett tanulók szakképzésben vesznek részt, ezért esetükben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) rendelkezéseit is figyelembe kell venni. E törvény fogalomhasználata szerint sajátos nevelési igényű tanuló, vizsgázó: a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben vizsgázó, fogyatékossággal élő felnőtt.

A sajátos nevelési igényű vizsgázó szakmai vizsgája vonatkozásában a szakképzési törvény 11. § (1)-(4) bekezdése az alábbiakat rögzíti.
„(1) A sajátos nevelési igényű vizsgázó részére a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott pályaalkalmassági és egészségügyi alkalmassági követelmények, valamint a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének figyelembevételével biztosítani kell a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a kötelezettségeit. A felkészítés és a vizsgáztatás során is biztosítani kell a sajátos nevelési igényű vizsgázó számára a fizikai és infokommunikációs akadálymentességet.

(2) A sajátos nevelési igény jellege alapján, a sajátos nevelési igényű vizsgázót – a gyakorlati vizsgatevékenység kivételével – mentesíteni kell egyes tantárgyak, tananyagegységek (modulok) tanulása és a beszámolás kötelezettsége alól. Ha azt a sajátos nevelési igény jellege indokolja, a vizsgázót mentesíteni kell a vizsgatevékenység idegennyelvi része vagy annak egy típusa, szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, segédszemély alkalmazását, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt, ha azt a sajátos nevelési igény jellege indokolja, a szakmai vizsgabizottság engedélyezheti az írásbeli (interaktív) vizsgatevékenység szóbeli vizsgatevékenységgel vagy a szóbeli vizsgatevékenység írásbeli (interaktív) vizsgatevékenységgel történő felváltását.

(3) A mentesítésről iskolai rendszerű szakképzés esetén a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a sajátos nevelési igény megállapítására felhatalmazott szakértői és rehabilitációs bizottság, iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén a szakértői bizottság kettő évnél nem régebbi véleményének hiányában a sajátos nevelési igényt megalapozó fogyatékosság tekintetében illetékes szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosának véleménye alapján a szakmai vizsgabizottság dönt.

(4) Az e § alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható, és nem vezethet a bizonyítvány által tanúsított szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelmények alóli általános felmentéshez.”

Szakképzés esetében a mentesítés tehát kizárólag ezen § (4) bekezdésében meghatározott korlát figyelembe vételével érvényesíthető, vagyis kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható, és nem vezethet a bizonyítvány által tanúsított szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelmények alóli általános felmentéshez.

A szakértői bizottság a sajátos nevelési igényű tanuló vizsgálata nyomán határozza meg javaslatait, a tanuló állapota alapján szükséges fejlesztéseket, esetleges mentesítéseket, egyéb kedvezményeket, amelyek a szakértői véleményben foglaltak szerint illetik meg az érintett tanulót. Azon információ, hogy az érintett sajátos nevelési igényű tanulók számára melyek azok a szakmák, amelyek különleges bánásmódra való jogosultságuk figyelembe vételével általuk teljesíthető követelményeket határoznak meg, minden esetben egyedi megítélés alapján a szakértői véleményben rögzítettek számba vételével ítélhető meg. Ugyanakkor általánosságban egy adott szakképzés szakmai és képzési követelményeire vonatkozó információk már az intézménybe történő jelentkezéskor mind az adott intézmény, valamint a jelentkező és szülei számára ismeretesek.
Gabi

"Ha egy országot, nemzetet tönkre akarsz tenni, tedd tönkre a pedagógiáját"

Avatar
netmama

Re: Mit tehetek?

Hozzászólás Szerző: netmama » 2014.06.30. 20:13

Kedves hogabi!
Nagyon köszönöm válaszodat. Már közben beszéltem a ceglédi képességvizsgálóval, hogy kérek egy rendkívüli felülvizsgálatot, hivatkozva a törvényre és arra, hogy a bizottság fölmentése ellenére pótvizsgára buktatták Petit. Utána kihez kell fordulnom? Az iskola igazgatójához? Nem tudom!
Egyébként bosszantó a dologban, hogy iskolája egy gyógypedagógiai és módszertani központ, ami elvileg az ilyen gyerekek oktatására van felkészülve, így tudniuk kell ezekről a törvényekről is. Fiam egyébként cukrásznak tanul. A jövő tanévben fog szakmunkásvizsgázni, ahol megint nagyon fontos, hogy az idegennyelv alóli felmentését figyelembe vegyék. A többi tárgyból elégséges - közepes osztályzatai vannak. A szakmai gyakorlata pedig négyes. Az idei évben tettek gyakorlatból szintvizsgát, ami pedig ötös lett.
Ha tudnál még abban is tanácsot adni, hogy kihez forduljak, akkor nagyon megköszönném!
Az eddigieket is köszönöm! K.Gy-né, Gabi

Avatar
hogabi
Moderátor
Moderátor
Hozzászólások: 1423
Csatlakozott: 2008.02.27. 10:23
Tartózkodási hely: Vöröstó
Kapcsolat:

Re: Mit tehetek?

Hozzászólás Szerző: hogabi » 2014.06.30. 20:29

Kedves Gabi!

Ha meg van a vizsgálat, akkor az igazgatónak írsz egy kérvényt, melyben kéred a fiad felmentését. Neki hivatalból kell hoznia egy igazgatói határozatot és annak tartalmaznia kell amit a rehab javasolt ill. amit kértél.

A továbbiakban magánüzenetet írok, mellékelek egy levelet ami nem nyilvános. Így a fórumozóktól elnézést kérek, hogy a további üzenetet nem tudják olvasni.
Gabi

"Ha egy országot, nemzetet tönkre akarsz tenni, tedd tönkre a pedagógiáját"

Avatar
shipmark33

Re: Mit tehetek?

Hozzászólás Szerző: shipmark33 » 2014.10.02. 09:18

When he was in high school, special school enrollment of confectionery trade. Appointed by the school committee this school. That was not the problem this school year. (Now 11-es.) were considered the idegenníelvi fölmentését, but not willing to give a dispensation.
looked at the 2011 CLXXXVIII. The law on vocational training, which in turn is included in that SEN pupils and the recommendation of the expert committee, even skilled workers can get the language exam exemption.

Válasz küldése