Szabályzat

létrehozza a Fórum Szabályzatot, hogy világossá tegye a közösség minden tagjának a Fórum házirendjét. Mindenkinek ragaszkodnia kell ahhoz, hogy fórum zökkenőmentesen működjön, szórakoztató és produktív élményt nyújtson minden közösségi tag és látogató számára.

 1. Általános rendelkezések

   • A fejlesztok.hu rendszerébe (továbbiakban: Fórum) kérdésfeltevési szándékkal bárki regisztrálhat. A regisztrációval egy időben a Felhasználó elfogadja a Fórum Szabályzatot, melynek betartását magára nézve kötelező jellegűnek vesz.
   • A Fórumban kizárólag a fórumban létrehozott témákhoz kapcsolatos kérdések tehetők közzé, ha az Üzemeltető (továbbiakban: Moderátor) ettől eltérő tartalommal találkozik, joga és kötelessége eltávolítani azt, külön írásbeli felszólítás nélkül.
   • Amennyiben egy feltett kérdés kapcsán témához nem kapcsolódó hozzászólások születnek, úgy a Moderátor saját belátása szerint törölheti azt és akár korlátozhatja, kitilthatja a Fórum szabályzatot nem betartó Felhasználót/Felhasználókat.
   • A Fórum rendszerébe saját néven illetve nick név (becenév) alatt is írhatnak a Felhasználók, ennek eldöntése a saját jogkörükbe tartozik.
   #
  1. Törlendő hozzászólások típusai:
   • Jogsértő, politikai jellegű hozzászólások;
   • személyes adatokat sértő hozzászólások;
   • a Fórum működését akadályozó hozzászólások;
   • a Felhasználók számítógépét, az Üzemeltető rendszerét befolyásoló hozzászólások;
   • agresszív, fenyegető, sértő hangvételű hozzászólások;
   • a jó ízlést sértő képeket tartalmazó hozzászólások;
   • gyűlöletkeltésre buzdító hozzászólások;
   • más weboldalakra, idegen hivatkozásokra mutató hozzászólások;
   • a moderálást, üzemeltetést sértő hozzászólások;
   • személyeskedő véleménynyilvánításokat tartalmazó hozzászólások;
   • rasszista, alpári kifejezéseket tartalmazó hozzászólások;
   • a valóságnak nem megfelelő adatokkal (pl. hamis e-mail cím) regisztrált felhasználók hozzászólásai;
   • reklámot, kereskedelmi tevékenységet közzétevő hozzászólások.
   • A hozzászólások törlését minden esetben a Moderátor végzi el, szem előtt tartva a fenti kritériumokat illetve az oldal és a Fórum közösségének, hangulatának, minőségének védelmét.
   #
 2. Adatkezelési tájékoztató

  1. Fogalmak:

   Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható, és amely az Adatkezelő és a Adatfeldolgozó közötti Szerződés keretében a Adatfeldolgozó szolgáltatásainak teljesítése érdekében a Adatfeldolgozó részére átadásra kerül.

   Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

   Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

   Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

   Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

   Érintett: az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó kezeli

   Adatvédelmi Incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

   Európai Unió irányadó joga: a GDPR-t és annak időről időre módosított, felváltott és hatályon kívül helyezett változatait jelenti, beleértve a GDPR-t végrehajtó vagy kiegészítő jogszabályokat, valamint a 2002/58/EK Elektronikus Hírközlési Adatvédelmi Rendeletet (és az azt módosító 2009/136 rendeletet), amelyet a várhatóan 2018-ban hatályba lépő Elektronikus Hírközlési Adatvédelmi Rendelet vált fel #
  2. Személyes adatok megadása
   • A fórumban minden olyan hozzászólás azonnal törlésre kerül, amely nem a hozzászólóhóz köthető személyes adatot tartalmaz.
   • Fórumban csak is saját személyes adat hozható nyílvánosságra, önkéntes alapon!
   • A személyes adatok engedély nélküli nyílvánosságra hozatala után, a felhasználó a fórumról végleges kitiltást kap.
   #
  3. Az információk továbbadása

   Személyes adatokat nem adunk tovább harmadik személynek. #
  4. Kezelt adatok

   -Saját e-mail-cím: fars, nem személyhez köthetô egyedi elektronikus levelezô cím
   -Becenév/user név: fiktív, nem személyhez köthetô internetes név

   Regisztráció után a profil beállítások között megadható: Lakóhely: ország, megye vagy város #
  5. Adatok törlése
   • A fórum használata közben a megadott adatok törlését bárki kérheti, de ennek következménye a fórum további használatának korlázozása, mivel a bejelentkezéshez a megadott e-mail cím és felhasznlói név (becenév) közelező.
   • A regisztrációnál megadott profilját bárki törölheti, ezzel egyidőben a tárolt adatok is törlésre kerülnek. A profil törlésénél a profil tulajdonosa kiválaszthatja, hogy az addigi hozzászólásai továbbiakban anonimként tovább is láthatóak maradjanak vagy a profil törlésével azok is törlésre kerüljenek.
   • A profil törlése után nem áll módunkban az adatok visszaállítása!
   #
 3. Érvényes: 2022. szeptember 29-től visszavonásig. #